بگذارید یک دختر جنده دبیرستانی شلوار جین را بپوشم که شلوار جین لاغر من جوی

Views: 355
بنابراین من به عنوان یک درمان خاص تصمیم گرفتم ، یک جفت شلوار جین پاره کرده ام و بین ران های خود قرار دهم. من نمی خواهم دختر جنده دبیرستانی کلمه ای را بگویم در حالی که من اینجا هستم - فقط بنشین و استراحت کن عزیزم.