شما رسمی رسمی خوک من از این پس هستید شیمیل نوجوان

Views: 645
می دونی چرا اینجا هستی شما چیزی نیست جز یک خوک کوچک دست و پا گیر و شیمیل نوجوان تنها کار دنیا این است که یک شاهزاده خانم مثل خودم را خوشحال کنید. کیف پول شما اکنون MINE است و من شما را کنترل می کنم.